WWW.RU.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные документы
 

«Приложение № К проекту решения Правления АО «Инвестицонный фонд Казахстана» «» _ 2016 г. ПИЯ АПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАМАУ ТУРАЛЫ №_ КЕЛІСІМНЫ ЖОБАСЫ/ ТИПОВОЕ ...»

Приложение №__

К проекту решения Правления

АО «Инвестицонный фонд Казахстана»

«__» _________ 2016 г.

ПИЯ АПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАМАУ ТУРАЛЫ №_____ КЕЛІСІМНЫ ЖОБАСЫ/

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ №

Астана. ___» ________ 20__ ж

Бдан рі арай Беруші тарап деп аталатын «азастанны инвестициялы оры» акционерлік оамы атынан _______________ негізінде рекет жасайтын ________________, бір жаынан, жне г. Астана «___» _______ 20__ г.

Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана», именуемое в дальнейшем Передающая сторона, в лице ______________ ________________, действующего (-ей) на основании ______________________, с одной стороны, иБдан рі арай Компания деп аталатын _____ «________________» атынан ___________ негізінде рекет ететін ________ ____________, екінші жаынан, бірлесіп Тараптар деп аталады, ал жекелей жоарыда аталандай немесе Тарап деп аталады, ___ «_____________________», именуемое в дальнейшем Получающая сторона, в лице ______________, действующего (-ей) на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности как указано выше или Сторона,

пия апараттармен алмасу ажеттілігі туындауына байланысты, Тараптар пия апаратты жарияламау туралы тмендегілер туралы осы Келісімді (рі арай - Келісім) жасасты. в связи с возникновением необходимости обмена конфиденциальной информацией, Стороны заключили настоящее Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (далее – Соглашение) о нижеследующем.1.АНЫТАМАЛАР/ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Апаратты беретін Тарап, Беруші тарап деп аталады. 1.1. Сторона, передающая информацию, именуется Передающей стороной.

1.2. Апаратты алу Тарап, Алушы тарап деп аталады. 1.2. Сторона, получающая информацию, именуется Получающей стороной.

1.3. кіл – Алушы тарап пия апарата ол жеткізуге кілеттеген Алушы тарапты ызметкері.

1.3. Представитель – работник Получающей стороны, уполномоченный Получающей стороной на доступ к Конфиденциальной информации.

1.4. пия апарат –шінші тлалар беймлім болуына байланысты наты немесе ытимал коммерциялы ндылыы бар, Келісімні шеберінде Алушы тарапнын тініш бойынша Беруші тарап жазбаша, жаттарды, оны ішінде электронды трде беру арылы сынылатын, нары туралы апарттарды, аржылылалар беймлім болуына байланысты наты немесе ытимал коммерциялы ндылыы бар, Беруші тараптан Алушы тарапа жазбаша, жаттарды, оны ішінде эралуын жне тауарларды (жмыстарды, ызметтерді) маркетингін, техникалы апараттарды, коммерциялы пияларды, ноу-хау, зерттеулерді, ндірістік жоспарларды, концепттерді, зияткерлік меншік нысандарын (оны ішінде андай-да бір себептермен патенттелмеген жаалы ашулар, нертапышты, рационализаторлы сыныстар, пайдалы лгілер, растырмалар, нерсіптік лгілер,андай-да бір себептермен тіркелмеген ЭЕМ-на арналан бадарламалар, мліметтер оры, тауарлы белгіні эскиздері) оса аланда, шектеусіз,бизнес жоспара немесе аржылы жоспарлар мен стратегиялара атысы тлалар беймлім болуы

Беруші тарап шінші тлалара шектеусіз немесе баса тсілмен ол жеткізуге рсат еткен, жалпыа млім болан, Алушы тарапты кінсінен тыс жалпыа млім болан (біра оны оамды жариялануынан ерте емес), оан атысты Алушы тарап осы апаратты Алушы тарапа оны Беруші тарап беру стінен ертерек млім боландыын немесе осындай апарата пиялы сатауды ешандай міндеттемелерінсіз сыныландыын длелдей алатын апараттар пия апарата жатызылмайды.

1.4. Конфиденциальная информация – любая информация Передающей стороны, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, предоставленная Передающей стороной Получающей стороне по ее запросу в рамках Соглашения, письменно, путем передачи документов, в том числе в электронном виде, относящаяся к бизнес либо финансовым планам и стратегиям, включая, без ограничений, информацию о рынках, финансовых документах, финансовой отчетности и учету (за исключением случаев установленных законодательством), договорных отношениях, ценообразованию и маркетингу товаров (работ, услуг), техническую информацию, коммерческие секреты, ноу-хау, исследования, производственные планы, концепты, объекты интеллектуальной деятельности (в т.ч. открытия, изобретения, рационализаторские предложения, полезные модели, конструкции, промышленные образцы, не запатентованные по каким-либо мотивам, программы для ЭВМ, базы данных, эскизы товарных знаков, не зарегистрированные по каким-либо причинам).К Конфиденциальной информации не относится ставшая общеизвестной информация, доступ к которой был предоставлен Передающей стороной третьим лицам без ограничений либо иным способом, ставшая общедоступной не по вине Получающей стороны (но не ранее её публичного распространения), в отношении которой Получающей стороной может быть доказано, что такой информацией Получающая сторона уже обладала к моменту её предоставления Передающей стороной либо что предоставлена такая информация была без всяких обязательств сохранения конфиденциальности.

2. КЕЛІСІМ МНІ/ ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Осы Келісімні мні болып осы Келісімде крсетілген шарттардапия апараттарды сатауды амтамасыз ету жніндегі Тараптарды міндеттемелері табылады. 2.1. Предметом настоящего Соглашения являются обязательства Сторон по обеспечению сохранности Конфиденциальной информации на условиях, указанных в настоящем Соглашении.

2.2. Беруші тарап Алушы тарапа пия апарата жатызылан апаратты береді. 2.2. Передающая сторона передает Получающей стороне информацию, которая отнесена к конфиденциальной информации.

2.3. Алушы тарап осы апаратты инвестициялы шешім абылдау масатында ала алады. 2.3. Получающая сторона может получить эту информацию для целей принятия инвестиционного решения.

2.4. пия апараттарды беру осы Келісімні №1 осымшасына сйкес лгіде рсімделген пия апараттарды абылдау-тапсыру актісіне Тараптарды кілдеріні ол оюы арылы рсімделеді. 2.4. Передача конфиденциальной информации оформляется путем подписания Представителями Сторон Акта приема – передачи конфиденциальной информации, оформленного по образцу, согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению.

3. ПИЯ АПАРАТТЫ САТАУ ЖНІНДЕГІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР/ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Алушы тарап тек ана зіні кілдеріне пия апарата ол жеткізуді сына алады, бл кілдер пия апараттарды беру масатына жету шін з лауазымды міндеттерін орындау кезінде пия апараттара ол жеткізе алуы тиіс, жне пия апараттарды жарияламау туралы міндеттемелері болуы тис жне осы Келісімді жасау фактісі туралы хабардар етілген болулары тиіс.

Беруші тарапты талап етуі бойынша жне белгіленген мерзімде Алушы тарап жоарыда аталан кілдеріні тізімін сынуа міндетті. 3.1. Получающая сторона может предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только своим Представителям, которым необходимо иметь доступ к Конфиденциальной информации при выполнении своих должностных обязанностей для достижения цели предоставления Конфиденциальной информации, имеющим обязательство о неразглашении Конфиденциальной информации и уведомленным о факте заключения настоящего Соглашения. По требованию Передающей стороны и в установленный ею срок Получающая сторона обязана предоставить список вышеуказанных Представителей.

3.2. Келісімні 3.1 тармаыны шарттарын орындамау пия апарата ол жеткізуді тотатуа негіз болып табылады жне Алушы тарап пия апарата ол жеткізуді алуы тиіс немесе алан, осы Келісім Тараптар арасында жасалан кез-келген шарттарды орындаудан бір жаты тртіпте бас тарту ыын береді. 3.2. Невыполнение условий пункта 3.1 Соглашения является основанием для прекращения доступа к Конфиденциальной информации и предоставляет право Передающей стороне на односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения, любых договоров, заключенных между Сторонами, в рамках которых Получающая сторона должна получить или получила доступ к Конфиденциальной информации.

3.3. Алушы тарап пия апарата ол жеткізуді алуы тиіс немесе алан, Тараптар арасында жасалан шарттарды талаптары мен осы Келісім шарттарыны арасында арама-айшылытар болан жадайда, осы Келісімде мазмндалан шарттар басым кшке ие болады. 3.3.В случае наличия противоречий между условиями договоров, заключенных между Сторонами, в рамках которых Получающая сторона должна получить или получила доступ к Конфиденциальной информации, и условиями настоящего Соглашения, условия, изложенные в настоящем Соглашении, имеют преимущественную силу.

3.4. Алушы тарап пия апаратты немі пия сатауа, ашпауа жне жарияламауа міндетті, Алушы тарапты з пия апараттарын сатауды амтамасыз ету шін абылдайтын шаралардан кем емес шараларды пия апаратты сатауды амтамасыз ету шін абылдауы тиіс. 3.4. Получающая сторона обязана постоянно сохранять в тайне, не раскрывать и не разглашать никакую Конфиденциальную информацию, принять для обеспечения сохранности Конфиденциальной информации меры, не меньшие, чем те, которые Получающая сторона принимает для обеспечения сохранности своей собственной Конфиденциальной информации.

3.5. Алушы тарап, жне пия апарата ол жеткізе алатын оны кілдері, пия апараттарды тек ана пия апараттарды беру масаттарына жету шін ана пайдалануы жне оны андай-да бір баса масаттарда пайдаланбауы тиіс. 3.5. Получающая сторона, а также её Представители, имеющие доступ к Конфиденциальной информации, должны использовать Конфиденциальную информацию исключительно для достижения цели предоставления Конфиденциальной информации и не использовать ее для каких-либо других целей.

3.6. Алушы тарап пия апараттара жататын кшірмелерді, зінділерді, ызметтік жазбаларды немесе баса жаттарды (оны ішінде – механикалы немесе электронды ралдарды кмегімен жасалан) тек ана пия апараттарды беру масатына ол жеткізу шін дйекті ажеттілік шегінде ана дайындауа ылы, жне де барлы кшірмелерді жне оларды орналасан жерлерін дрыс есепке алынуын, жне де аталан кшірмелерге, зінділерге, ызметтік жазбалара жне баса жаттара кілдерден жне Беруші тараптан баса кез-келген шінші тлаларды ол жеткізуін шектеуді амтамасыз етуі тиіс. 3.6. Получающая сторона имеет право на изготовление копий, выписок, служебных записок или иных документов (в том числе – составленных с помощью механических или электронных средств), относящихся к Конфиденциальной информации, только в пределах, обоснованно необходимых для достижения цели предоставления Конфиденциальной информации, а также должна обеспечить достоверный учет всех копий и мест, где они содержатся, и ограничение доступа к указанным копиям, выпискам, служебным запискам и иным документам для любых третьих лиц кроме Представителей и Передающей стороны.

3.7. Тараптарды ешайсысы екінші тарапты алдын ала келісімінсіз Келісімні болуы фактісін жарияламайды. 3.7. Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования Соглашения без предварительного согласия другой Стороны.

3.8. Алушы тарап, кілдерді ескермегенде, кез-келген тлаларды, оны ішінде жмыс уаытынан тыс кездерде, ол жеткізуіне ммкіндік бермейтіндей етіп апаратты сенімді сатауды амтамасыз етуге міндетті. Алушы тарап Беруші тарапты алдында з кілдеріні рекеті шін з рекеттері сияты жауап береді. 3.8. Получающая сторона обязана обеспечить надежное хранение информации не позволяющее получить доступ к ней любым лицам, за исключением Представителей, в том числе вне рабочего времени. Получающая сторона несет ответственность перед Передающей стороной за действия своих Представителей, как за свои собственные.

3.9. пия апаратты шінші тлалара жариялану фактісі аныталан жадайда, Алушы тарап тез арада Беруші тарапты осы фактілер жне залалды азайту жнінде абылданан шаралар туралы хабардар етуі тиіс. 3.9. При обнаружении фактов разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Получающая сторона незамедлительно должна проинформировать Передающую сторону о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба.

3.10. Егер Беруші тарап зіні жазбаша келісімін берген жадайда ана, Алушы тарап пия апараттарды шінші тараптара жариялай алады. 3.10. Получающая сторона может разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам, только если Передающая сторона даст на это свое письменное согласие.

4. МІНДЕТТІ ЖАРИЯЛАУ/ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАЗГЛАШЕНИЕ

4.

1. Егер Алушы тарап азастан Республикасыны занамасы негізінде пия апаратты жариялауа міндетті болса, Алушы тарап тез арада осы туралы Беруші тарапты келісімін алуа міндетті. Алушы тарап апараттарды тек ана азастан Республикасыны занамасында белгіленген шектерде ана жариялауа міндеттеледі. 4.1. Если Получающая сторона будет обязана на основании законодательства Республики Казахстан разгласить Конфиденциальную информацию, Получающая сторона обязуется получить согласие у Передающей стороны, при этом предоставить подтверждающий документ о необходимости разглашения Конфиденциальной информации, с указанием объема Конфиденциальной информации, подлежащей разглашению. Получающая сторона обязуется разгласить информацию исключительно в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

5. ЫТАРДЫ ШЕКТЕУ/ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ

5.1. Беруші тарапты Алушы тарапа беретін андай-да бір трдегі барлы апараттары, Беруші тарапты меншігі болып табылады жне солай болып алады. жаттар мен оларды кез-келген кшірмелері, зінділері, ызметтік жазбалар немесе баса жаттар тез арада Беруші тарапа айтарылуы тиіс немесе Беруші тарапты жазбаша талабы бойынша жойылуы тиіс. 5.1. Вся информация, выдаваемая Передающей стороной Получающей стороне в какой-либо форме, будет и останется собственностью Передающей стороны. Документы и любые их копии, выписки, служебные записки или иные документы должны немедленно возвращаться Передающей стороне или уничтожаться по письменному требованию Передающей стороны.

5.2. Беруші тарап Алушы тарапты пия апараттарды орау жніндегі шараларына талдау жргізу ыын зіне алдырады. Алушы тарап пия апараттарды орау жніндегі шаралар туралы апаратты беруден бас тартан жадайда немесе пия апараттарды орау жніндегі абылданатын шараларды жеткіліксіздігі аныталан жадайда, Беруші тарап пия апараттарды беруден бас тартуа немесе осы Шартты орындаудан бір жаты тртіпте бас тартуа ылы. 5.2. Передающая сторона оставляет за собой право проводить анализ мер по защите Конфиденциальной информации Получающей стороной. При отказе Получающей стороны от предоставления информации о мерах по защите Конфиденциальной информации или выявлении недостаточности предпринимаемых мер по защите Конфиденциальной информации, Передающая сторона вправе отказать в предоставлении Конфиденциальной информации или в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

6. ТАРАПТАРДЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ/ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Тараптар осы Келісім бойынша з міндеттемелерін орындамаан шін азастан Республикасыны занамасына сйкес жауап береді. 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. Осы Келісім бойынша з міндеттемелерін орындамаан жне/немесе тиісті трде орындамаан Тарап, екінші Тарапа пия апараттарды жариялаумен немесе ыа арсы олданумен келтірілген наты залалды теуге міндетті. 6.2. Сторона, не исполнившая и/или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне реальный ущерб, причиненный разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной информации.

7. МЕРЗІМІ/ СРОК

7.1. Осы Келісім оан ол ойылан кннен бастап кшіне енеді жне 3(ш) жыл бойы олданыста болады. 7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3 (трех) лет.

7.2.Осы Келісімні рекеті мезрімінде, жне де осы Келісімні рекет мерзімі аяталаннан кейін 3 жыл бойы, Тараптар осы Келісім аясында алан ешандай апараттарды жарияламайды. 7.2. В течение действия настоящего Соглашения, а также в течение 3 лет с момента окончания действия настоящего Соглашения, Стороны не будут разглашать никакой информации, полученной Сторонами в рамках настоящего Соглашения.

8. ЗГЕ ШАРТТАР/ ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Тараптарды ешайсысы осы Келісім бойынша з ытары мен міндеттерін осыан екінші тарапты алдын ала жазбаша келісімінсіз толыымен немесе жартылай бере алмайды немесе басадай трде айта табыстай алмайды. 8.1. Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия на это другой стороны.

8.2. Осы Келісімді орындау кезінде немесе оан байланысты туындауы ммкін барлы келіспеушіліктер мен дауларды, Тараптар келіссздер арылы шешуге міндеттеледі. Тараптарды келісімге келуі ммкін емес болан жадайда, осы Келісім бойынша даулар азастан Республикасыны олданыстаы занамасына сйкес арастырылуы тиіс. 8.2. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении данного Соглашения или в связи с ним, Стороны обязуются решать путём переговоров. При невозможности достижения согласия Сторон споры по данному Соглашению подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3. Осы Келісімге кез-келген тзетулер, згерістер жне толытырулар, егер олар жазбаша трде жасалан болса жне Тараптарды райсысыны кілеттелген кілдері тиісті трде ол ойан жадайда ана жарамды болады. 8.3.Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8.4. Осы Келісім осы Келісім кшіне енген кнге дейін жне кейін ашылан пия апараттарды аталан мерзім аяталана дейін реттейді. 8.4. Настоящее Соглашение регулирует Конфиденциальную информацию, раскрытую как до, так и после даты вступления настоящего Соглашения в силу, до истечения указанного периода.

8.5.Тараптарды мекен-жайлары немесе деректемелері згерген жадайда, Тараптар бірін бірі сйкес згерістер туралы тез арада жазбаша хабардар етуге міндеттеледі. Мндай хабарлама Шартты ажырамас блігі болып табьылады жне жеткізілген кні немесе кшіне енуді крсетілген кні (егер хабарламада крсетілген болса), осы кндерді айсысы кешірек басталатындыына арай, кшіне енеді.

8.5. В случае изменения адреса или реквизитов Сторон, Стороны обязуются оперативно уведомить друг друга в письменном виде о соответствующих изменениях. Таковое уведомление является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

8.6. Осы келісім бірдей зады кші бар екі данада, Тараптарды райсысы шін бір данада, аза жне орыс тілдерінде, екі данада жасалан. Келісімні аза жне орыс тілдеріндегі мтіндері арасында арама-айшылытар болан жадайда, Келісімні орыс тіліндегі мтіні басым кшке ие болады. 8.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае разночтения Соглашения на казахском и русском языках, текст Соглашения на русском языке будет иметь превалирующую силу.

9. ТАРАПТАРДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ ЖНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ / АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Беруші тарап/ Передающая сторона

«азастанны инвестициялы оры» А/АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

азастан Республикасы, Астана., / Республика Казахстан, г. Астана

Д.онаев к-сі, 8 й, Б блогы/ ул. Д. Кунаева, д.8, блок Б

БСН/БИН 030 640 004 900

Тел: +7(7172) 55 95 96 Алушы тарап/ Получающая сторона

10. ТАРАПТАРДЫ ОЛТАБА /ПОДПИСИ СТОРОН

Беруші тараптан/от Передающей стороны

____________________/_________/

(М.О./М.П.)

Алушы тараптан/от Получающей стороны

____________________/_________/

(М.О./М.П.)

пия апаратты жарияламау туралы

«____» ____ 201__ жылы

№______ келісімге №1 осымша/

Приложение №1

к Соглашению о неразглашении

конфиденциальной информации

№______ от «__» ______ 201_ года

лгі/Образец

пия апаратты беру-абылдау актісі/

Акт приема – передачи

конфиденциальной информации

«азастанны инвестициялы оры» А кілі берді, ал _____ «______________________» кілі келесі жаттарды абылдады: Представитель АО «Инвестиционный фонд Казахстана» передал(а), а Представитель _____ «______________________» принял(а) следующие документы:

№ жатты атауы/ Наименование бумажного/электронного документа жатты № жне кні/ № и дата документа Пара саны/ Кол-во

листов

1 2 Осы Акт екі данада аза жне орыс тілдерінде, Тараптарды райсысы шін бір данада жасалан. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, на казахском и русском языках по одному экземпляру для каждой из Сторон.

БЕРГЕН/ПЕРЕДАЛ

__________________(олтаба/подпись)

АБЫЛДААН/ПРИНЯЛ

______________________ (олтаба/подпись)

ТАРАПТАРДЫ ОЛТАБА /ПОДПИСИ СТОРОН

Беруші тараптан/от Передающей стороны

____________________/_________/

(М.О./М.П.)

Алушы тараптан/от Получающей стороны

____________________/_________/

(М.О./М.П.)

Похожие работы:

«Разработка технологии, проектирование и изготовление автоматизированной линии (АГПС) для формообразования и продольной гибки с переменным радиусом гнутых профилей. Проект предполагает разработку прогрессивной технологии продольной гибки проф...»

«ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ. Твердо запомни, что прежде, чем слово начать в упражнении, следует клетку грудную расширить слегка и при этом низ живота подобрать для опоры дыханью и звука. Плечи во время дыханья должны быть в покое, недвижны....»

«ПРОГРАММА  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  КЛУБА "РОВЕСНИК"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА      Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена не...»

«Утверждено: Собранием кредиторов МУП ВОДОКАНАЛ Протокол собрания № от "_" _ 2013 г. А.Н. Чемякин Предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества МУП ВОДОКАНАЛ1. Общие положения. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями ГК РФ, ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее по...»

«МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫIРЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ вул. Савецкая, 9, 220010, г. Мiнск тэл. 327-47-36, факс 200-84-83 E-mail: root@minedu.unibel.by ул. Советская, 9 220010, г. Минск тел. 327-47-36, факс 200-84-83 E-mail: root@minedu.unibel.by _23.08.2017 № 08-19/5447/дс_ На № от Республиканским о...»

«ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ Характеристика товарных рынковТоварные рынки представляют собой систему экономических связей: между производителями и потребителями: форма связи — купля-продажа; внутри групп п...»

«ПРИНЯТУТВЕРЖДЕН Ученым советом Факультета государственного управления и финансового контроля 20 июня 2017 г. (Протокол № 18) Заместителем председателя Ученого совета Факультета государственного управления и финансового контроля М.Л. Васюниной...»

«Утвержден приказом финансового управления администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район" от 30 декабря 2016 г. № 125 ПЛАН контрольной деятельности отдела внутреннего финансового контроля...»
 
2017 www.ru.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.