WWW.RU.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные документы
 

«Лекція 1. Тема. Вступ до курсу «Історія української культури» Короткий зміст лекції: - цілі і завдання курсу, його місце у ...»

Лекція 1.

Тема. Вступ до курсу «Історія української культури»

Короткий зміст лекції:

- цілі і завдання курсу, його місце у навчальному процесі вищої школи;

- сутність феномену культури: еволюція і зміст поняття; культура у тріаді природа-людина-культура;

- теоретичні концепції культурного розвитку, розкриття в них сутності культури та перспектив її подальшого розвою; методи визначення культури: антропологічний, ціннісний, адаптивний, семіотичний, ідеаційний, тощо;

- структура культури; осмислення змісту світової, етнічної та національної культур;

- функціональні прояви культури;

- культура і цивілізація;

- культурна самоідентифікація особистості; національна ідентифікація української молоді у вимірах рідної культури.

Схеми-моделі до лекції

Тріада «Природа-людина-культура».

Вісі розвитку культури (у просторі і часі).

Складові мемофонду культури.

Наповнення змісту світової, етнічної і національної культур.

Співвідношення культури і цивілізації.

Функції культури.

Чинники, які визначають зміст процесу національної ідентифікації.

Лекція 2.

Тема. Соціокультурні та свідомі сні виміри буття української людини

Короткий зміст лекції:

культура як друга природа людини, як відображення вимірів її життєдіяльності, закладених історичною, соціально-культурною традицією у свідомості, підсвідомості, несвідомому;

людина як суб’єкт і об’єкт культури; культурна еволюція людини (антропогенез і культурогенес);

культурні парадигми, що визначають спосіб і форми сприйняття світу українською людиною;

природне, соціальне і культурне в людині, її інші культурологічні характеристики;

антропологема духовності у вимірі суперечливої та складної природи людини;

світогляд як вихідна форма освоєння людиною світу;

культурне поле життєдіяльності людини; культуротворчість людини; культурні сценарії життєдіяльності людини;

типи української людини (класичні й сучасні); проект нової людини (homoculturel);

людський вимір сучасного культурного простору – теорія «людських відносин» (людськості) – Е. Мейо, Д. Макгрегор, Ф. Херуберг, Маріо В. Ватте; Ф. Надольний, Ф. Губерський, В. Кремень, М. Михальченко, І. Зязюн В. Бачинін.

Схеми-моделі до лекції

Етапи антропогенезу та культурогенезу людини.

Культурні характеристики людини.

Культурні сценарії життєдіяльності людини.

Формування світоглядних систем та складові світогляду (світоглядна функція культури; сукупність узагальнених уявлень про світ; переконання та ідеали; знання; почуття та емоції; системи цінностей).

Теорії походження людини.

Типи української людини (класичні й сучасні).

Система цінностей в духовній культурі людини.

Культурне поле життєдіяльності людини.

Лекція 3.

Тема. Особливості розвитку та етапи культурогенезу й антропогенезу українського народу, рівень їх розкриття у сучасні й науці

(Україна як тип культури)

Короткий зміст лекції:

витоки української культури; етнокультурні проблеми походження українців; наукові розвідки з проблем етногенезу й культурогенезу українців;

теорії походження українців: автохтонна, міграційна та інші; наукові дослідження О. Потебні, М. Грушевського, В. Хвойки, Б. Рибакова, М. Брайчевського, М. Чубатого, Я. Дашкевича, Я. Пастернака та інші;

іноетнічні субстрати у східнослов’янських націях;

стародавнє населення України (палеоліт, мезоліт, неоліт); характеристики трипільської культури (ІІІ-ІV тис. до н.е. );

утвердження найдавнішого світогляду наших прапредків;

інші праслов’янські джерела української культури: кимерійська, сарматська, скіфська культури; пам’ятки черняхівської та зарубинецької культури як основи антського періоду;

зародження давньоруської держави Київська Русь; світобачення давніх киян;

культантропологічна характеристика українців;

періодизація розвитку українського культурного процесу; найхарактерніші риси української культури, універсальні цінності української національної культури (національні символи, національна свідомість, національні інтереси, національна ідея).

Схеми-моделі до лекції

Українська культура як цілісна система.

Стародавні назви українських земель.

Характеристики трипільської культури.

Іноетнічні субстрати у східнослов’янських націях.

Періодизація розвитку української культури.

Характеристика етнонімів Русь, Рось, Русини, Україна.

Культантропологічна характеристика Українців.

Лекція 4.

Тема. Культурні процеси напередодні та в добу Козаччини

Короткий зміст лекції:

суспільно-історичні та культурні процеси у житті українського народу в період з XIV по першу половину XVII ст.; вплив української культури на культуру Литовського князівства;

складність церковного життя в Україні; Кревська, Люблінська Берестейська унії; процес полонізації українських землях;

виникнення та діяльність братств. утвердження ідеалів просвітництва;

розвиток книгодрукування; з’ява «Апостола», «Букваря», «Нового Завіту», «Острозької Біблії»; церковно-літературні твори – Пересопницьке Євангеліє;

діяльність українських гуманістів-просвітників: Павла Русина із Кросна, Юрія Котермака (Дрогобича), Станіслава Оріховського-Роксолана;

явище полемічної літератури (Герасим Смотрицький, Стефан Зизаній, Іван Вишенський; Христофор Філалет, Клирик Острозький (псевдонім);

козаччина як культурне явище; лицарська культура Запорізького братства, козацька культура;

розвиток художньої культури; пісенно-поетична творчість: думи, балади, історичні пісні, кобзарство; образотворче мистецтво, архітектура, музика, театр; іконопис, образ козака Мамая;

національні цінності в українській культурі; світогляд українців, український характер.

Схеми-моделі до лекції

Процеси розвитку української культури у XIV - першій половині XVII ст.

Основні напрями діяльності братств.

Принципи побудови Запорізької Січі.

Характерні риси українського козака.

Пересопницьке Євангеліє як безцінна пам’ятка української культури.

Визначні гуманісти XV-XVI ст.

Визначні письменники полемісти

Лекція 5.

Тема. Українська культура доби бароко та Просвітництва

(друга половина XVII – кінець XVIII ст.)

Короткий зміст лекції:

загальна характеристика епохи; поділ і роз’єднання українських земель; Гетьманщина, Слобідська Україна, Запорізька Січ; Полковий устрій Гетьманщини, Слобожанщини та козацької держави;

зростання значення козацтва та його вплив на національну свідомість українців;

гуманістичний характер української духовної культури;

українське бароко, його самобутній національний характер та художні властивості;

розвиток іконопису у XVII – XVIII ст.; жанр церковного іконостаса; елементи стилю рокайль (розписи Андріївської церкви в Києві); Жовківська художня школа (Іван Руткевич, Йов Кондзелевич, Василь Петранович);

найвідоміший український митець бароко Йоган Георг Пінзель; виставка творів Пінзеля у паризькому Луврі (2012);

культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської Академії; творчість Ф. Прокоповича (теорія «просвіченого абсолютизму», етичне вчення про добрі начала душі людини) і Г. Сковороди (чотири цикли творів, філософська концепція пантеїзму, вчення про дві натури людини та три світи).

Схеми-моделі до лекції

Характерні риси художньої культури доби бароко та Просвітництва.

Найвідоміші стилі епохи.

Особливості стилю бароко.

Стиль рокайлю як передумова виникнення сентименталізму.

Культурницько-просвітницька діяльність Ф. Прокоповича (1681-1736 рр.).

Основні цикли творів Г. Сковороди (1722-1794 рр.).

Вчення Г. Сковороди про дві натури людини та три світи.

Лекція 6.

Тема. Національно-культурне відродження в Україні у період XIX ст.

Короткий зміст лекції:

світоглядні засади розвитку української культури ХІХ ст.;

провідні художні течії в культурі ХІХ ст. (класицизм, романтизм, реалізм);

етапи національно-культурно відродження в Україні та роль інтелігенції у посиленні його проявів;

проблема розвитку української мови: позитивні та негативні прояви; розвиток українського мовознавства (О. Потебня);

розвиток українського професійного театру (Харків, Полтава, Київ, Одеса), українська класична музика (жанр опери); остаточне формування української класичної літератури;

національно-культурне відродження у Галичині, діяльність «Руської трійці»;

розвиток ідей національного відродження та їх проникнення в усі сфери духовної культури українського народу.

Схеми-моделі до лекції

Етапи національно-культурно відродження в Україні.

Напрями визначення особистості.

Чинники, які сприяли розвитку української мови.

Ідеї Кирило-Мефодіївського братства.

Зміст історії «Історії Русів».

Культурологічна концепція І. Франка.

Найвідоміші артефакти в українській культурі ХІХ ст.

Лекція 7.

Тема. Українська культура ХХ - початку ХХІ ст.: визначні феномени, художні течії та стилі

Короткий зміст лекції:

культурні явища початку ХХ ст.; ідеї демократизації соціокультурних інституцій;

особливості національно-культурного відродження(1917-1930 рр.);

впливи європейського модернізму: символізм, футуризм, кубізм, група «неокласиків»; український авангард;

особливості українського Ренесансу; українізація як процес навернення до культури;

«Розстріляне відродження»; репресії проти української інтелігенції;

культура і мистецтво (1957 – 1987 рр.) у протистоянні комуністичному режимові;

рух шістдесятників; Відродження національної самосвідомості; сучасна українська культура; домінанти культурного життя: розбудова громадянського суспільства; відродження і збереження культурної спадщини;

подальший етап національно-духовного оновлення (з 1987 р.). формування нової генерації творців української культури; підвищення рівня особистісної культури;

інтеграція України у світовий культурний простір; артефакти української культури в світовому просторі; утвердження української мови, української книги;

культура постмодернізму; прояви постмодернізму у різновидах художньої культури;

українська національна культура і сучасна цивілізація.

Схеми-моделі до лекції

Культурологічна термінологія ХХ ст. в українському мистецтві (модерн, модернізм, постмодернізм).

Світосприйняття у культурі ХХ ст.

Характерні прояви українського культурного Ренесансу.

Найхарактерніші риси авангарду.

Характеристика сучасної масової культури.

Види поп-культури.

Особливості творчості І. Марчука.

Лекція 8.

Тема. Трансформація української культури в процесі становлення інформаційної цивілізації

Короткий зміст лекції:

інформаційно-комп’ютерна культура у сучасній Україні; формування «екранної культури»;

людина-особистість і техногенна культура; зміна світоглядних орієнтирів та способу життя; позитивні і негативні впливи інформаційно-комп’ютерної культури та комп’ютерних технологій на людину;

комп’ютерна контркультура; хакерська субкультура; кіберкультура, особливості світогляду кіберпанків;

комп’ютерні ігри, їх вплив на свідомість та спосіб життя особистості;

поняття віртуальної реальності, її характерні ознаки; симулякр в інформаційно-комп’ютерній культурі;

сучасна освіта й інформаційно-комп’ютерні технології;

певний спосіб життя в Інтернеті; віртуальний світ та його ознаки;

негативні впливи комп’ютерних технологій на уяву, інтуїцію, невербальне мислення, почуттєво-емоційну сферу людини.

Схеми-моделі до лекції

Нові пити людини в техногенній культурі (людина пасивна, людина дресирована, невротик, некрофіл, біофіл, тощо).

Характерні риси телебачення.

Прояви мережі Інтернет.

Характерні прояви віртуального світу.

Особливості простору симулякрів.

Телекомунікаційна інтерактивна творчість і мистецтво.

Світогляд людини в інформаційно-комп’ютерній культурі.

Лекція 9.

Тема. Проблеми соціокультурної долі сучасної української молоді

Короткий зміст лекції:

культурологічна характеристика української молоді; найхарактерніші риси української молоді; стиль та спосіб життя;

проблема соціалізації молоді; соціальні ніші; ліфти кар’єрного росту;

молодіжні субкультури в Україні, їх відмінність від західних проявів;

студентська субкультура; система цінностей студентства; культурний контекст вищої школи, вихід на моделювання життєтворчості майбутніх фахівців; система соціокультурних потреб студентства, їх культуротворче спрямування;

молодь і мистецтво; культура дозвілля молоді;

ідентифікація молоді у формах національної культури; державна молодіжна політика.

Схеми-моделі до лекції

Моніторинг молоді щодо прагнення виїхати закордон.

Порівняльна характеристика системи цінностей українських та польських студентів.

Прояви аномії у сучасному українському соціумі.

Світоглядні установки представників різних молодіжних субкультур.

Складові культурологічної характеристики молоді.

Форми дозвілля молоді.

Складові державної молодіжної політики.


Похожие работы:

«Российские СМИ замалчивают информацию о тех, кто выступает против фильма "Матильда", и ведут открытую пропаганду фильма 20292359 В настоящий момент в нашей стране против фильма "Матильда" выступают уже сотни т...»

«Пояснительная запискаРабочая программа по музыке для основной школы составлена на основе:федерального компонента государственного образовательного стандарта основного образования по искусству;примерной программы по музыке для основной школ...»

«Дзяржаўная ўстанова культуры "Бібліятэчная сетка Крычаўскага раёна" Аддзел бібліятэчнага маркетынгу Метадычныя рэкамендацыі да 95-годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка Івана Шамякіна Крыч...»

«Звіт роботи шкільної бібліотеки за 2015/2016 навчальний рік Робота шкільної бібліотеки здійснюється згідно річного плану роботи школи, Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу. за...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Устьинская средняя общеобразовательная школа"Согласовано "Утверждаю": с зам. директора школы по УВР директор МБОУ "УСОШ"

«Дорожная карта студента 1 курса по учебной дисциплине "География" специальность 49.02.01 "Физическая культура" Содержание разделов и тем Количество часов Планируемая отработка Теоретический курс Введение 6 Те...»

«"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" Начальник отдела Директор ГОБУДОД ДЮСШ № 2 физической культуры и спорта Калининского района администрации Калининского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга С.Е.Кузнецова "" _2017 г. М.В. Антонов "" _2017 г. Положение о про...»

«Рабочая программа по музыке 9 класс. Пояснительная записка Программа разработана на основе образовательной программы. Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, професс...»

«СОГЛАСОВАНО Заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области М.А. Цветков "_"2017 годаСОГЛАСОВАНО Председатель Ярославской областной общественной организации Росс...»


 
2017 www.ru.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.