WWW.RU.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные документы
 

«Т. М. Тищенко (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) АФІКСАЛЬНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ НОМІНАЦІЇ В ТВАРИННИЦЬКІЙ ЛЕКСИЦІ В СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ...»

Т. М. Тищенко

(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

АФІКСАЛЬНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ НОМІНАЦІЇ В ТВАРИННИЦЬКІЙ ЛЕКСИЦІ В СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ

Одним із завдань дослідника номінаційних процесів є вивчення способів і засобів номінації в досліджуваній тематичній групі лексики. Лексика української мови неоднаково опрацьована як за регіонами, ареалами побутування діалектної мови, так і набором лексико-семантичних, тематичних груп і повнотою відображення елементів в межах цих обєднань. Це стосується і лексики тваринництва – одного з важливих господарських занять, яке існувало в Україні з давніх-давен. Різні сегменти тематичної групи представлені в дескриптивних і лінгвогеографічних роботах [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16 та ін.].

Тваринницька лексика Поділля докладно вивчена лише в його північно-західному ареалі в дисертаційному дослідженні Н. Шеремети «Південноволинсько-подільське діалектне порубіжжя (за матеріалами тваринницької лексики)» [15]. Для створення надійної емпіричної бази Словника українських говорів і повної репрезентації лексики Поділля в його реестрі нам видаєсться актуальною системна фіксація назв тваринництва, вивчення принципів і способів номінації у східноподільських говорах. Східноподільськими називаємо говірки, які знаходяться на території західних районів Черкаської, північно-західних – Кіровоградської, східних – Вінницької областей України.

У складі тематичної групи лексики тваринництва в східноподільських говорах чітко виокремлюються лексико-семантичні групи на позначення домашніх тварин і птахів, приміщення для утримування птахів і тварин, людей, які працюють біля тварин.

Кожна група має свої особливості номінації, принципи і способи. Спосіб номінації – це сукупність технічних засобів мови (діалекта), за допомогою яких відбувається акт номінації тієї чи іншої реалії, прийом реалізації принципів номінації, зумовленого тією чи іншою мотиваційною ознакою [13]. Лексика тваринництва – сегмент конкретної лексики, а тому зясування способу номінації реалій тваринництва допоможе простежити загальні тенденції в номінації цієї лексики у східноподільському ареалі української мови.

Використання власних мовних ресурсів з метою створення номінативних одиниць відбувається двома шляхами: шляхом надання готовій номінативній одиниці нової семантичної функції (семантична трансформація) і створення формально нової одиниці (деривація, композитивне словотворення, фразотворення). Основними способами номінації реалій тваринництва у східноподільських говорах є семантична трансформація, афіксальна деривація, композитивне словотворення, фразотворення.

У цій статті розглянемо один із способів номінації, який є найбільш виразним в досліджуваній тематичній групі лексики.

Афіксальна деривація. З погляду дериваційного процесу назви тваринництва мають широкий інвентар афіксальних морфем, проте їх активність не однакова. Аналіз тваринницької лексики показав, что найбільш продуктивним способом словотворення є суфіксація. Це підтверджують дослідження мікологічної лексики І. В. Горофянюк в центральноподільських говірках та нашими над рибальською лексикою в східноподільських говірках [3, 92]. Однак для кожної із досліджуваних лексико-семантичних груп характерний власний набір афіксів.

Найбільш частотною суфіксація є в лексико-семантичній групі назв тварин, в якій тісно пов’язані диференційні ознаки вік і розмір передані однослівними номенами, найчастіше похідними від основ назв тварин, за допомогою демінутивних афіксів: -ец: каба|нец кабан до року, жеири|бец жеребець-плідник кобили, бара|нец молодий баран, табу|нец табун жеребчиків, стригу|нец жеребчик, сосу|нец маля тварини, що харчується молоком матері, молочне порося; -чик: к|нурчик, ка|банчик кабан до півроку, бу|гачик бичок до року, ба|ранчик маля вівці, жеи|ребчик річний жеребець; -ок: би|чок, бурду|чок річний бичок, буга|йок бичок-двохрічок, вала|шок молодий баранчик, гур|ток невелике стадо великої рогатої худоби, баструч|ки, баструч|ки курчата, виведені квочкою без відома людей; -ик: |піўник молодий півень, якого вже можна різати; -ечок: би|чечок річний бичок; -к: годо|вичка теличка дло року, гусе|натко гусеня, индичи|натко індиченя; -ен: гусе|на гусеня, качеи|на каченя, индиче|на, гиндичи|на, індичи|на індича.

Афікси збільшено-згрубілі чи нейтральні малопродуктивні: -ник: сімі|н:ик, сі|н:ик, плід|ник, на|сін:ик дорослий качур, залишений для розплоду, плімі|н:ик, плеимі|н:ик кабан, бик, баран, качур, залишений на розплід, йаліў|ник стадо недійних корів, рос|плідник качур, залишений на розплід; -иц: мо|лочница корова, яка дає багато молока, йаг|ница дійная вівця, годо|вица телиця річна, йаво|лица корова, яка не дає потомства, кро|лица, коро|лица самка кролика, коби|лица кобила непарована, ко|зица коза безплідна; -ок: |виводок виведені за один раз квочкою курчата; -ук: каба|нука кабан вгодований; -ур: каба|нура кабан вгодований; -атин: сдох|латина здохлі тварини, теи|латина мясо теляти.

Для лексико-семантичної групи агентивів характерні форманти -ик, -ник, -шчик і -яр: гурто|вик той, хто доглядає за стадом худоби, воло|вик, во|лоўник, во|лоўшчик тот, хто доглядав за волами, за|біник, різ|ник, |рішник, |бошчик, мнас|ник, |бошчік, за|бішчик, за|бошчик, у|бошчик лзабиває тварин, чеиреид|ник пастух стада, с|котнік чоловік, який доглядає бичків, с|тадник, стад|ник чоловік, який доглядає за стадом, ко|ріўник пастух корів, під|пасник, поміч|ник, по|мочнік, помошнік, по|мошник помічник пастуха, о|тарник старший чабан, та|буншчик, та|бун:ик конепас; во|лар, во|лар той, хто доглядав за волами, |дойар чоловік, який доїть корів, овець, кіз, ко|дар, ко|нар конепас, сви|нар пастух свиней, ско|тар пастух колгоспної худоби, ко|зар, ко|зар пастух кіз, ко|лар чоловік, який коле свиней.

Лексико-семантичну групу на позначення приміщення для тварин формують репрезентанти, утворені за допомогою таких формантів: -ник: кур|ник окреме приміщення для утримання курей в умовах домашнього господарства, ку|ратник, ку|ратник, птахіў|ник, пта|шинник, п|ташник громадське приміщення чи власність одного господаря приміщення для птиці, |маточник підсобне приміщення для утримання свиней зимою, сви|нарник громадське приміщення для утримування свиней, віў|чарник, оў|чарник, оў|чарнік громадське приміщення для разведення овець, голуб|йатник будівля для розведення голубів, зи|міўник громадське приміщення для утримування корів зимою, ко|ріўник, ко|роўнік, ко|роўник громадське приміщення для утримування корів, кро|ліўник, кроліў|ник приміщення для розведення кроликів.

Малопродуктивними в утворенні лексики тваринництва є префіксальний та префіксально-суфіксальний способи, зокрема зафіксовані префіксальні деривати підло|шак жеребець до року, підтс|винка шестимісячна свинка, підціп|чата курчата жнивові та префіксально-суфіксальні |підкурок курча велике, підт|копники, підкіпчу|ки курчата, виведені в жнива, підтс|винок, |підтсвинок, підтсвин|ча немолочне порося у віці до року, про|кіпйа курчата пізні, виведені в жнива.

У лексико-семантичних групах на позначення місця, пов’язаного з тваринництвом, і результатів господарювання зафіксовані репрезентанти, утворені безафісним способом, наприклад, |випас, |вигін / |вигон вигін, простора вільна ділянка біля села чи в селі, куди виганяють пастися худобу, віт|ходи рештки неперетравленої їжі, до|ді процес видоювання решток молока, пеиреи|до процес передоювання корів, за|гин загибла худоба, за|гін / за|гон огороджене місце, куди заганяють тварин на відпочинок, ночівлю влітку чи для того, щоб господині мали можливість їх подоїти, |загорода відгороджене місце в сараї для свиней, знак мітка, яка вказує на приналежність тварини господарю в спільному стаді чи на якісь її особливості, пеиреи|гін сироватка, здір, здір, здор внутрішнє сало, пеи|рейіди недоїдені тваринами залишки грубих кормів, |поклад яйце, яке кладуть у визначеному місці, щоб курка там неслася.

Отже, аналіз лексики тваринництва засвідчив, що найпродуктивнішим способом словотворення є суфіксація. Найбільш частотною вона є в лексико-семантичній групі назв тварин, в якій тісно пов’язані диференційні ознаки вік і розмір передані однослівними номенами, найчастіше похідними від основ назв тварин, за допомогою демінутивних афіксів: Афікси збільшено-згрубілі чи нейтральні малопродуктивні. Малопродуктивними в утворенні лексики тваринництва є і префіксальний та префіксально-суфіксальний способи. Безафіксним способом утворені репрезентанти лексико-семантичних груп на позначення місця, пов’язаного з тваринництвом, і результатів господарювання.

ЛітератураБухтий Н. В. Овцеводческая лексика говоров Хесонщины: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. – Дніпропетровськ, 1991. – с.19.

Герман К. Ф. К вопросу о развитии пастушеской терминологии в славянских язиках (наименование самца овцы) // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1977. – М.: Наука, 1979. – С. 37 – 45.

Гороф’янюк І. В. Способи номінації в мікологічній лексиці центральноподільських говірок // Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; відп. Ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2009. – Вип. 9. – С. 89 – 100.

Гриценко П. Ю. Тваринницька лексика українських західностепових говірок. Питання організації тематичної групи // Структура українських говорів. – К.: Наукова думка, 1982. – С. 142–170.

Гриценко П. Е. Генезис и семантическая структура сельскохозяйственной лексики украинских западностепных говоров: Автореф. дисс... канд. филол. наук. – К., 1980. – 29 с.

Гриценко П. Ю. Моделювання системи діалектної лексики. – К.: Наукова думка, 1984. – 227 с.

Гриценко П.Ю. Структурна організація назв свійських тварин (на матеріалі західностепових говірок) // Мовознавство. – 1980. – №2. – С.48 – 57.

Дзендзелевский И. А. Овцеводская лексика закарпатських говоров // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. – М.: Наука, 1965. – С. 122 – 123.

Карпова В. Л. Назви тварин та слова на означення пов’язаних з ними понять у мові пам’яток ХІV – ХV ст. // Питання історії української мови. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 26 – 52.

Клепикова Г. П. Славянская пастушеская терминология: ее генезис и распространение в языках карпатского ареала. – М.: Наука, 1977. – С. 162 – 188.

Куриленко В. М. Атлас лексики тваринництва у поліських діалектах. – Глухів, 2004. – 260 с.

Пуйо И. Ю. Скотоводческая лексика украинских говоров района Карпат: Дисс. … канд.. філол.. наук. – Одеса, 1980. – 264 с.

Скорофатова А. О. Ономасіологія та лінгвогеографія фітономенів в українських східнослобожанських говірках : монографія / Анна Олександрівна Скорофатова. – Луганськ : Елтон-2, 2009. - 369 с.

Способы номинации в современном русском языке / Д. Н. Шмелев, А. Ф. Журавлев, О. П. Ермакова и др.; отв. ред. Д. Н. Шмелев. – М. : Наука, 1982. – 296 с.

Шеремета Н. П. Південноволинсько-подільське діалектне порубіжжя (за матеріалами тваринницької лексики): Дис. … канд.. філол. наук. – Камянець-Подільський, 2000. – 321с.

Ястремська Т.О. Структурно-семантична організація та географічна диференціація пастушої лексики гуцульського говору: Автореф. дис... канд. філол. наук. – К., 2002. – 19 с.


Похожие работы:

«Проектная работа " Берёза – символ России" Выполнила: Зюзина И. Е. учитель начальных классов школы-интернат №2 ОАО "РЖД" Цель: выяснить, почему берёзу считают символом РоссииЗадачи: 1 развивать патриотические чувства...»

«" Роль семейных традиций в нравственном воспитании детей " В последние годы отмечается проблема снижения педагогической компетентности родителей по воспитанию у детей основ нравственных ценностей – фундамента будущей личности. Сложившееся положение является отражением измене...»

«Талайко Наталья Вадимировна, учитель физической культуры, руководитель ШСК "ПРОдвижение" Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №22 города Березники Пермского края Проект "Лето в стиле ГТО!" Паспорт проекта Название проекта "Лето в стиле ГТО" Продолжительность средн...»

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 "Березка" городского округа Красноармейск Московской областиСЦЕНАРИЙ ДОСУГАПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ"СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ...»

«Урок с применением здоровьесберегающих технологий Королева Анна Андреевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 46 г. КрпаснодарЦель урока: развитие умения правильно писать буквы безударных гласных в корне слова на основе верного нахождения корня, верного подбора однокоренных слов. Планируемы...»

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества Иловлинского муниципального района Волгоградской области (МБОУ ДО ЦДТ) 403071, волгоградская область, р.п.Иловля, 2 микрорайон, д.22 Тел.8(84467) 5-19-67; E-mail: deti.centr2009@rambl...»

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 26"СОГЛАСОВАНА с Советом родителей (законных представителей) Протокол от 12.05.2016 №4 РАСС...»

«Управление образования администрации г. Кемерово Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) "Детский дом №1" (МБОУ "Детский дом №1") 650003 Кемерово пр. Комсомольский, 6...»

«Аттестация педагогических работников МАДОУ д/с "Буратино" кв. с. Ивановка на 01.09.2017 г. №п/пФИО Дата рожд. Образование, год окончания учебного заведения Должность Год прохождения КПК Категория/год присвоения Год прохождения КПК (планир) Год прохождения а...»

«ИНТЕРВЬЮ 2006ГОМОСЕКСУАЛИЗМ Латвия – не та территория, на которой содомиты будут чувствовать себя уютно. Мы не можем позволить себе лицемерить в этом вопросе. Если мы не хотим жить в гомосексуальной Латвии, надо что-то делать. Надо объединять усилия не только людей, но и разных стран. Надо...»
 
2017 www.ru.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.