WWW.RU.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные документы
 

«ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Адреса Наручиоца: Београд, улица ...»

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Адреса Наручиоца: Београд, улица Немањина број 22-26

Интернет страница наручиоца: www.mgsi.gov.rsВрста наручиоца: Орган државне управеВрста поступка јавне набавке: Јавна набавка oтворени поступак, број 27/2017

Врста предмета: Услуге

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Опис предмета набавке: УСЛУГА – пружање услуга стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крснадо терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – прва фаза. Назив и ознака из општег речника: 71520000 – услуге грађевинског надора.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: HYPERLINK "http://portal.ujn.gov.rs" portal.ujn.gov.rs или на интернет страници Наручиоца: HYPERLINK "http://www.mgsi.gov.rs" www.mgsi.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити, преко Писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, на адресу: Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд са назнаком:,,Понуда за јавну набавку у отвореном поступку, ЈН број 27 за 2017. годину – УСЛУГА – пружање услуга стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крснадо терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – прва фаза. Назив и ознака из општег речника: 71520000 – услуге грађевинског надора.

- НЕ ОТВАРАТИ”.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Рок за подношење понуде истиче 06.11.2017. године у 12 часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. Наручилац ће по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 06.11.2017. године, са почетком у 12,30 часова, на адреси наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Немањина 22-26, Београд, VI спрат, Велика сала

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Снежана Шокчанић

Е-маил: snеzana.sokcanic@mgsi.gov.rs


Похожие работы:

«ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТЛетом в Египте 50 дней из пустыни дует горячий ветер – суховей. Он несет жгучий, раскаленный песок. Растения вянут. Природа как будто умирает. По мнению египтян, виновником этого был:а) бог Сет;б) Ра;в) бог Нила.Бог Осирис:а) покровитель растительности и...»

«Центровка ИзначальностиТо есть вовне мы предметны или объектны. Там в автомобиле едем, по улице идём, в здании находимся — это объект, которым мы пользуемся. И вокруг нас объект: зал этого здания. Соответственно при организации Изначальности она на нас центрируется, вокруг нас возникает Центр этой Изначальности. Мы ж для этого город...»

«УДК 025.34/.35:005.74 Заговора Марина Вікторівна, Бібліотекар відділу обслуговування науковою літературою Наукової  бібліотеки Харківського національного медичного університетуПошт. адреса: НБ ХНМУ, проспект Науки,4, м. Харків, 6102...»

«ИТОГОВАЯ контрольная работа по алгебре 11 класс 1 вариант 1). Решить неравенство:. 2). Решить уравнение: 3). Решить тригонометрическое уравнение: 4). Найти угловой коэффициент касательной, проведенной к графику функции в точке х0 = 2....»

«КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016.г. Превентивно деловање спроведено је путем превентивних мера:1) упозоравање надзираног субјекта на његове обавезе које има по закону и другим прописима и 2) указив...»

«Объявление о проведении торгов № сообщения 2061103 Дата публикации 06.09.2017 ФИО должника Фролов Владимир Николаевич Дата рождения 05.07.1956 Место рождения ст. Чернореченская Козульского района Красноярского края Место жительства 662040, Россия, Красноярский край, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, д.14, кв....»

«Наслідки жорстокого поводження з дітьмиБудь-який вид жорстокого поводження з дітьми веде до найрізноманітніших наслідків, але поєднує їх одне – збитки здоров’ю дитини чи небезпека для ї...»

«Зайдите на сайт PayPal, нажмите "зарегистрироваться". Важно: Перед регистрацией в платежной системе заведите отдельный почтовый ящик, так как именно его название и будет вашим счетом.(пример: 11111111111@yandex.ru).    Теперь необходимо выбрать тип создаваемого аккаунта. Остановимся на этом подро...»

«КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕХОЗЯЙСТВО "САЛАМАТОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ" 427627, Удмуртия, Глазовский район, д.Полынга, ул.Центральная 6, р/с 40802810068090100347 в Удмуртском отделении № 8618 г. Ижевск, корсчет 30101810400000000601, БИК 049401601 Телефон: (34141) 97-699 kfhsalamatov@mail.ruУТВЕРЖДАЮ: Глава КФХ Саламатов А.А. _/ Сал...»
 
2017 www.ru.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.